leer-werk academie
  Voor gemeenten
Met onze aanpak garanderen wij uitstrook van werkzoekenden naar een leuke baan met toekomst.De LWA is een programma bureau!

Wij hebben reintegratieprojecten als werkgeversdienstverlening, baantrajecten naar werk, Social-Return-on-Investment, Samen met SW: Jobhouse, Terugkeerbanen uit de PI en Wijkprojecten.
Met onze aanpak garanderen wij grotere uitstroom van werkzoekenden naar een passende en duurzame baan met toekomst en dat met minder kosten.
Wij helpen gemeenten met de uitstroomdoelstellingen en de invoering en uitvoering van de nieuwe Participatiewet (zie artikel onderaan pagina).


Projecten

De LWA heeft met haar jarenlange ervaring veel kennis en ervaring in huis om projecten op te zetten en uit te voeren op het vlak van Sociale Zekerheid en Re-integratie. Ondersteuning aan gemeenten op het gebied van:
- Werkgeversdienstverlening (sociaal-economisch overleg, Werktop-
  bijeenkomsten,  WGSP's)
- Social-Return-on-Investement (5%-regeling)
- Jobhouse aan de kop van het WWB-proces
- Jobcarving en het creëren van banen voor WWB-ers, WAJONG-ers en SW-ers
- Werkgeversservicepunten opzetten en uitstroom evalueren


Onze Werkgeversdienstverlening

Wij hebben modellen die we kunnen inzetten voor een betere samenwerking tussen gemeenten, ondernemers en onderwijs (3 O's). De nieuwe Participatiewet (voornemen uit het Regeerakkoord) is alleen financieel haalbaar als er binnen de gemeenten zelf zowel als in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs, goede afspraken worden gemaakt. In samenwerking met alle partijen ontwikkelen wij diverse trajecten met of zonder baangarantie.
Ken je kandidaat! Wij doen een uitgebreide en grondige intake als basis van onze traject. Tijdens de ontwikkelde trajecten wordt de kandidaat gevolgd middels ons klantvolgsysteem. Voortgang wordt aan de gemeente digitaal gemeld. Tevens vindt persoonlijke begeleiding plaats om de kandidaat te ontwikkelen tot een zelfstandige werknemer. Wij kunnen met onze ondersteunende programma’s en professionele partners de kandidaten naar zelfstandigheid begeleiden.

Onze trajecten zijn gebaseerd op de aanbevelingen van het RWI. Zie ook: 
rwi

Vraag naar ons aanmeldformulier:
info@leerwerkacademie.nl.

Social-return-on-investment

De Leerwerkacademie helpt gemeenten met het opzetten en uitvoeren van SROI (de zogenaamde 5%-regeling).
Zeker in tijden van een krappe arbeidsmarkt kan SROI een goede mogelijkheid zijn voor het plaatsen van werkzoekenden.
Onze ervaring is straks uw uitstroom! Vraag ons advies.


Werken na detentie

De LWA verzorgt samen met Zebra BV een ketenaanpak voor gedetineerden. Een intake in de PI, opleiding in de PI, een plaatsing bij een werkgever tijdens de open situatie en een werkplek op het moment van vrijkomen. Dit alles in samenspraak met de PI, de gemeente en de Reclassering.


Metafoor


Een mooie metafoor van wethouder Smidt: "Het is net alsof je als ouder je kind laat fietsen. Je houdt hem vast totdat ie het kan. En als het wat langer duurt, dan geef je hem een paar zijwieltjes tot ie voldoende evenwicht heeft. Daarna kijk je hoe ie zich redt in het verkeer en rijd je een paar keer met ‘m mee".
Dat is precies de aanpak van de Leerwerkacademie (Bron: Binnenlands Bestuur).

Artikel Participatiewet november 2012.

De Participatiewet geeft nieuwe kansen
Op 1 januari 2014 gaat naar verwachting de nieuwe Participatiewet in. De bedoeling is dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zoals (jong) gehandicapten, langdurig werklozen en bijstandsgerechtigden met behulp van programma’s van de gemeenten, worden geplaatst bij werkgevers. De gemeenten krijgen de regie over deze doelgroepen en krijgen daarvoor een apart participatiebudget. Daarin is meteen een bezuiniging opgenomen. Op deze wijze worden gemeenten gedwongen om efficiënt met haar middelen om te gaan en zo snel mogelijk mensen uit de doelgroep te plaatsen bij werkgevers. Gewlijktijdig worden werkgevers verplicht een quotum aan gehandicapten in dienst te hebben.
Gehandicapten vinden deze wet een verademing omdat zij nu daadwerkelijk kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Zij worden geplaats op daadwerkelijke functies in het echte bedrijven in plaats van opgesloten bij SW-bedrijven en daar onder elkaar eentonig werk te verrichten. De nieuwe werkgevers kunnen worden gecompenseerd door de nieuwe Wet in de vorm van loondispensatie. Mijn angst is wel dat de invoering van de loondispensatie een nieuw bureaucratisch overheidsfenomeen wordt, dat moeten we voorkomen.
Werkgevers vinden in de nieuwe wet mogelijkheden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in haar organisatie op te nemen en om zo vorm te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de nieuwe wettelijke verplichting. Daarmee laten organisaties zien dat ze zich ook voor maatschappelijke vraagstukken inspannen en de BV Nederland ook vooruit willen helpen. Ook maken zij tegenwoordig meer kans bij aanbestedingsprocedures als ze aan MVO doen. De overheid ziet natuurlijk graag dat het bedrijfsleven haar helpt met het oplossen van de werkloosheidsproblematiek.
Gemeenten gaan de nieuwe wet uitvoeren en worden gedwongen om met minder geld toch uitkeringsgerechtigde mensen te laten re-integreren op de arbeidsmarkt. Gemeenten zelf kunnen meer doen dan ze tot nu toe deden. Hun aanbestedingsbeleid aanpassen bijvoorbeeld en daarin opnemen dat bedrijven gedwongen worden om uitkeringsgerechtigden in hun organisatie op te nemen of in ieder geval op te leiden. Gemeenten zijn vaak grote opdrachtgevers en kunnen hier op een eenvoudige wijze voordeel uit halen. Daarnaast kunnen gemeente in een betere samenwerking met de SW-bedrijven de infrastructuur van deze SW-bedrijven beter benutten voor diagnose- en ondersteuningsmethodieken en ook de bedrijven inzetten voor haar re-integratiemogelijkheden in plaats van dat uit te besteden aan dure re-integratiebureau’s. Naast betere samenwerking met SW-bedrijven ligt het zeer voor de hand om met het bedrijfsleven samen op te trekken. Maak afspraken met bedrijven over het re-integreren op de werkvloer. Geef de bedrijven compensatie voor hun inspanningen en beloon ze voor uitstroomprestaties. Er is nu een behoorlijk budget beschikbaar waarmee gemeenten afspraken met bedrijven kunnen bekostigen. Er is geen betere methode om weer te wennen aan het arbeidsproces dan binnen de muren van een echte onderneming.
Mijn overtuiging is dat de nieuwe Participatiewet veel gaat veranderen op de arbeidsmarkt en gemeenten dwingen om verdergaande samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven. Ook het bedrijfsleven wordt nu gedwongen mensen met een arbeidshandicap op te nemen. Het biedt uitkeringsgerechtigden meer kansen op de arbeidsmarkt en gaat ons als gemeenschap nog minder geld kosten ook. Een belangrijke wet waar we naast allerlei aanpassingsproblemen, veel profijt van gaan krijgen mits de gemeenten bereid zijn uit hun schulp te kruipen.
Auteur: Albert Struikenkamp